Algemene Ledenvergadering KC REO

Op 5 januari 2016 houden wij weer onze jaarlijkse
algemene leden vergadering.
Deze wordt gehouden in de kantine van de Windhondenren
vereniging aan de Arend Baanstraat 105/A te Rijssen
aanvang 20.00u.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken van mededeling
 3. Controle notulen ALV 2015
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penning meester
 6. Controle kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing *)
 9. Redactie clubblad / website
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*)
– Voorzitter vacant
– Voordracht nieuw bestuurslid: M. van Rooyen
– Aftredend en herkiesbaar: J. Bruggink